Algemene voorwaarden

Versie: Maart 2020

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van fotografie door Modi Fotografie, handelend onder de naam: Modi Fotografie. Bij het boeken van een fotoshoot of complete reportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Modi fotografie. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 

Gegevens fotograaf: 

Website: www.modifotografie.com 

e-mail: info@modifotografie.com 

Kvk : 77711408

BTW: NL 003231757B98

 

1. Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen fotograaf en Opdrachtgever. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
 • Fotograaf: Modi Fotografie, KvK 77711408 , tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarde van deze algemene voorwaarden.
 • Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 • Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
 • Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.

 

2. Toepassing:
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst.

 

3. Offertes:
3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de offerte staan het aantal uren omschreven . Bij de opdracht is de digitale aanlevering van de foto’s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen. De prijzen genoemd in offertes zijn 14 dagen geldig.
3.2 Nadat is aangegeven dat men definitief van de offerte gebruik wil maken, de offerte vervolgens getekend en geretourneerd is, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet. Met het tekenen van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het vooraf betalen van het bedrag genoemd in de offerte en met het reserveren van de vermelde datum. De datum voor een fotoshoot of een trouwreportage wordt dus enkel gereserveerd na het getekend terug sturen van de offerte.
3.3 Bij een trouwreportage kan het aantal uren binnen twee maanden na tekenen worden uitgebreid voor de prijzen die in de offerte vermeld staan, tenzij anders is overeengekomen. Het aantal uren kan niet worden verminderd.

 

4. Factuur en betaling:
4.1 De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuur datum. Indien Modi Fotografie het verschuldigde bedrag niet binnen het bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.
4.2 De factuur wordt uiterlijk drie weken voor de geplande datum verstuurd per mail. U doet bij de boeking geen aanbetaling, uw boeking is na 48 uur bindend na het tekenen van de offerte.

 

5. Opdracht:
5.1 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
5.2 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, wordt er als eerste gekeken naar een nieuwe datum, kan dit om welke reden dan ook niet, dan heeft de fotograaf recht op een vergoeding van 20% van het totaal te betalen bedrag.

 

6. Locaties:
6.1 Voor elke fotoshoot geldt dat men zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Modi Fotografie denkt uiteraard graag mee en kan vanuit haar expertise hier in adviseren.
6.2 Indien een bepaalde locatie gewenst is voor de fotoreportage, is de klant verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. De klant is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

 

7. Publicatie door Modi Fotografie
Foto’s uit alle mogelijke reportages mogen door Modi Fotografie Fotografie gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website, zoals portfolio op de website en mogen worden gebruikt op sociale media. Het niet mogen publiceren van de beelden dient tijdig, uiterlijk 14 dagen voor de geplande datum, via email te worden aangegeven.

 

8. Mee fotograferen
Er zullen naast de fotograaf van Modi fotografie geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht. Indien men bij de opdracht een professionele videograaf inhuurt dan is het prettig als vooraf aangeven wordt.

 

9. Auteursrecht foto’s
 • Het auteursrecht van de foto berust te allen tijde bij de fotograaf.
 • Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een toestemming is gevraagd.
 • Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
 • De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals: blog, portfolio, sociale media, website en wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. Modi Fotografie zal de foto’s dan niet gebruiken voor bovengenoemde doeleinden.
 • De klant mag foto’s voor privégebruik op sociale media plaatsen. Hierbij dient te allen tijde vermeld te worden : “Foto’s gemaakt door Modi Fotografie”.
 • Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten (ex artikel 25 Auteurswet) waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding.

 

10. Privacy en persoonsgegevens
10.1 Modi Fotografie deelt uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, tenzij dit nodig is voor Modi Fotografie of als wij dit wettelijk verplicht zijn. Uw persoonsgegevens heb ik van u als klant of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan mij hebt versterkt. Ook kan het zijn dat ik uw gegevens hebben verkregen via een collega fotograaf of van een van mijn klanten die u een cadeau aan wilt bieden.
10.2 Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s door fotograaf op de website bij portfolio of blog en/of reclame materiaal. Voor verdere informatie verwijs ik u naar de privacy verklaring.
 
11. Disclaimer
11.1 Modi Fotografie is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Modi Fotografie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Modi Fotografie en eventueel personeel.
11.2 Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan Modi Fotografie het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.